Reklamacje

REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ORIX POLSKA S.A.

 

Szanowny Kliencie – ORIX Polska S.A. zależy na zapewnieniu Tobie najwyższej jakości świadczonych usług. W przypadku stwierdzenia przez Ciebie uchybień w tym zakresie, a w szczególności, gdy uważasz, że nie wywiązujemy się z przyjętych przez nas zobowiązań umownych, czy też naruszamy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, możesz skorzystać z możliwości złożenia reklamacji z wykorzystaniem następujących sposobów:

Jednostka ORIX Polska S.A. obsługująca reklamacje:

biuro ORIX Polska S.A. w Warszawie (02 – 366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7b)

Reklamacje pisemne składane osobiście przyjmowane są pod w/w adresem w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 16.30)

Reklamacje ustne przyjmowane będą do protokołu pod w/w adresem w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 16.30)

Reklamacje składane za pośrednictwem korespondencji pocztowej prosimy wysyłać na w/w adres wykorzystując w tym celu formularz reklamacyjny ORIX Polska S.A.

Formularz reklamacyjny

Reklamacje składane być mogą również telefonicznie pod numerem telefonu 22 577 50 97 (dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.30. – 16.30)

Reklamacje składane w formie pisemnej oraz ustnej do protokołu przyjmowane będą także w następujących oddziałach ORIX Polska S.A. (oddziały nie przyjmują reklamacji składanych w formie telefonicznej):

 

Oddział Gdynia

ul. Władysława IV 43, 81 – 395 Gdynia

 

Oddział Poznań

ul. Słowiańska 55c, 61 – 664 Poznań

 

Oddział Katowice

ul. Sowińskiego 46, 40 – 018 Katowice

 

Z uwagi na zmienne godziny pracy oddziałów ORIX Polska S.A. nie może zagwarantować stałych godzin obsługi klientów w oddziałach w zakresie reklamacji – dlatego przed uprzednią wizytą w tym celu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 577 50 97.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE TRYBU REKLAMACYJNEGO

  1. W przypadku, gdy składającym / podpisującym reklamację jest inna osoba, aniżeli bezpośrednio Korzystający / Pożyczkobiorca lub jego organ, przyjęcie reklamacji do rozpatrzenia przez ORIX uzależnione jest od wykazania się przez tą osobę stosownym pełnomocnictwem, a w przypadku reklamacji składanych w formie telefonicznej wymagane jest nadto podanie przez składającego niezbędnych danych identyfikujących Korzystającego / Pożyczkobiorcę (np. NIP) oraz umowę zawartą z ORIX (np. numer umowy  oraz data jej zawarcia).
  2. Reklamacja powinna zawierać: (i) opis zdarzenia, którego dotyczy, (ii) wskazanie zastrzeżenia co do usług/i świadczonych/ej przez ORIX, (iii) wyraźne wskazanie roszczenia względem ORIX (tj. żądania skierowanego do ORIX).
  3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym, niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji (spełniającej warunki, o których mowa w 1 i 2 powyżej).
  4. Składający reklamację zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji: (i) listem poleconym lub (ii) za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość e-mail) –o ile Korzystający / Pożyczkobiorca w umowie zawartej z ORIX wniósł o prowadzenie korespondencji w tym zakresie w formie elektronicznej, bądź też jeśli wniosek taki wyrażony został w inny sposób.
  5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej, ORIX zawiadomi składającego reklamację listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (jeśli złożony został wniosek dotyczący takiej formy komunikacji stosownie do pkt 4 powyżej), iż odpowiedź będzie wysłana w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania przez ORIX reklamacji (spełniającej warunki określone w pkt 1 i 2 powyżej). Zawiadomienie takie zawierać będzie: (i) informację co do przyczyn opóźnienia, (ii) wskazanie okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz (iii) określenie przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.